Finanse spółki
Rok 2011 zakończono zyskiem w kwocie 4 205,31 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięć złotych trzydzieści jeden groszy). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o. o. nr 2 z dnia 15 czerwca 2012 r. całą kwotę zysku przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Rok 2010 zakończono zyskiem w kwocie 115 731,14 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych czternaście groszy). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o. o. nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 r. całą kwotę zysku przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Rok 2009 zakończono zyskiem w kwocie 260 531,22 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o. o. nr 2 z dnia 30.06.2010 r. całą kwotę zysku przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Rok 2008 zakończono zyskiem w kwocie 113.003,31 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy trzy złote trzydzieści jeden groszy). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o. o. nr 2 z dnia 25 czerwca 2009 r. całą kwotę zysku przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Rok 2007 zakończono zyskiem w kwocie 20.113,57 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzynaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o. o. nr 5 z dnia 12 czerwca 2008 roku przeznaczono kwotę 14.936,27 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie połowy straty bilansowej za rok 2005, a pozostałą część zysku w kwocie 5.177,30 (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Rok 2006 zakończono zyskiem w kwocie 34.977,41 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy). Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NADM Sp. z o.o. nr 2 z dnia 27 czerwca 2007r. przeznaczono kwotę 14.936,28 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) na pokrycie połowy strat za rok 2005, a pozostałą część zysku w kwocie 20.041,13 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterdzieści jeden złotych trzynaście groszy) przeznaczono na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Rok 2005 zakończono stratą w kwocie 29.872,55zł ( dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy ), która ma zostać pokryta z zysków z okresów przyszłych.

Rok 2004 zakończono zyskiem w kwocie 618,38zł ( sześćset osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy ).

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Notecią www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sąd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT